PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

  1. Opće odredbe

Ovim se pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “Kandi čokolada po tvom!“ (u nastavku natječaj) koji organizira Kandit d.o.o., OIB: 71007296189, Vukovarska cesta 239, Osijek (u nastavku: organizator). Svrha natječaja promocija je branda Kandi. Tvrtka koja osigurava nagrade je Kandit d.o.o., OIB: 71007296189, Vukovarska cesta 239, Osijek.

Natječaj traje od 01.02.2021. od 14:00 h do 28.02.2021. do 14:00 sati, na službenoj Facebook stranici Kandit Hrvatska (FB:@KanditHrvatska). Svaka osoba može sudjelovati u natječaju jednom.

  1. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja

U natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koje su korisnici Face­book društvenih mreža i koje su popratile službenu Facebook stranicu Kandit Hrvatska (@KanditHrvatska).

Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook društvenoj mreži, korisnici moraju prati­ti službenu Facebook stranicu Kandit Hrvatska (@KanditHrvatska) te ispuniti zadatak: na linku https://poll.app.do/cokolada-3097126 odabrati vrstu čokolade, 3 sastojka, predložiti naziv i slogan čokolade.

Pobjednici nagradnog natječaja bit će 4 natjecatelja s Facebook društvene mreže, a pobjed­ničke kombinacije čokolada, naziva i slogana odabrat će stručni žiri. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemo­gućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organiza­tora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja te bez naknade. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja. U nat­ječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način pov­ezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji.

  1. Nagrade

Nagrade osigurava Kandit d.o.o., OIB: 71007296189, Vukovarska cesta 239, Osijek te šalje nagrade dobitnicima kako je niže navedeno:

4 x poklon paket Kandit proizvoda u vrijendosti 400kn

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu.

  1. Izbor i objava pobjednika natječaja

Pobjednike nagradnog natječaja će odabrati stručni žiri u ime organizatora.

Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će: za Facebook društvenu mrežu najkreativnija kombinacija čokolade sastojaka, imena i slogana čokolade.

Organizator natječaja će najkasnije do 14 sati, 03.03.2021. objaviti pobjednike na Facebook stranici Kandit Hrvatska.

Dobitnici moraju u roku od 4 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizato­ru u inbox Kandit Facebook stranice, a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu, i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6.

  1. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

 

  1. Pravila obrade osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja daju privolu za obradu nji­hovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravili­ma ovog nagradnog natječaja.

Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje na­grade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja.

Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radn­jom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara ili objavom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime i korisničko ime. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja.

U odnosu na dobitnike nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka inbox Kandit Facebook stranice i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj i e-mail adresa (vrste osobnih podataka). Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih poda­taka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se sa istima postupati krajnje profesionalno i u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Kandit d.o.o. zatražiti pristup osobnim podacima, is­pravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese gdpr@kandit.hr.

  1. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

-bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

-neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju

-(ne)funkcioniranje društvenih mreža Instagram i Facebook na stranicama Kandit Hrvatska ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Instagram i Facebooka kao društvene mreže, bez obzira na razloge

-(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

Facebook i Instagram društvene mreže ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovo­rne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja.

  1. Završne odredbe

Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sud­jelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, poš­ta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Osijeku. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelo­vanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenoj Facebook stranici Kandit Hrvatska. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat sa odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja

Ostale objave