Zeko je reko hop Kandit nagrade su top

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Zeko je reko hop Kandit nagrade su top ”

 

 1. Priređivač nagradne igre

KANDIT.d.o.o. Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, Hrvatska, OIB: 71007296189 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“/“Kandit“).

 

 1. Područje i trajanje nagradne igre

Nagradna igra odvija se preko web stranice zekojerreko.com. Nagradna igra traje od 18. ožujka 2024. 00:00:00 sati do 31. ožujka 2024. do 23:59:59 sati.

Dodatne informacije o nagradnoj igri dostupne su na stranici:

https://www.kandit.hr

 

 1. Svrha nagradne igre

Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre „Zeko je reko hop Kandit nagrade su top“ sastoji se od promidžbe Priređivača i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti. Unapređenje i plasman proizvoda Priređivača u prodajnim objektima.

 

 1. Nagradni fond

1.nagrada: Obiteljsko ljetovanje u hotelu Park u Makarskoj-pojedinačne vrijednosti 4.000,00 €, ukupna vrijednost 4.000,00 €, PDV uključen

2.-3.nagrada: Igraća konzola LENOVO Legion Go 8APU1, crnapojedinačne vrijednosti 899,99 €  (ukupna vrijednost 1.799,98 €) + 2 Kandit poklon paketa, pojedinačne vrijednosti 20,00 €/ (ukupna vrijednost 40,00 €), ukupna vrijednost 1.839,98 €, PDV uključen

Ukupni fond nagrada iznosi 5.839,98 Eura s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Napomena: 2.-3.-Tjedna nagrada se odnosi na nagradu Koja se izvlači u određenom tjednu u toku trajanja nagradne igre, na način kako je to definirano u članku 7. Nagradno izvlačenje.

 

 

 

 1. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s mjestom prebivališta ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Kandita d.o.o. Osijek, Administratora te članova njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i druge osobe koje su na bilo koji način izravno uključene u provedbu nagradne igre.

 

 1. Način sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnoj igri "Zeko je reko hop Kandit nagrade su top" ostvaruje se putem internetske stranice www.zekojereko.com. Zainteresirani sudionici dužni su se prijaviti unoseći svoje osobne podatke u za to predviđeni obrazac na navedenoj web stranici. Nakon uspješne registracije, sudionici stječu pravo sudjelovanja u interaktivnoj aktivnosti unutar web aplikacije.

 

Interaktivna aktivnost sastoji se od izvođenja određenih zadataka unutar aplikacije, koji su dizajnirani kako bi omogućili sudionicima angažman i interakciju s elementima igre na kreativan i zabavan način. Detalji i pravila interaktivne aktivnosti bit će jasno objavljeni unutar web aplikacije.

 

Svaki sudionik koji uspješno izvrši zadatke unutar web aplikacije automatski se kvalificira za ulazak u tjedno izvlačenje nagrada, kao i za šansu osvojiti glavnu nagradu nagradne igre. Izvlačenje dobitnika provodit će se u skladu s unaprijed definiranim pravilima i rokovima, o kojima će sudionici biti obaviješteni putem web stranice nagradne igre i/ili drugih komunikacijskih kanala organizatora.

 

Organizator nagradne igre zadržava pravo provjere identiteta sudionika te isključenja onih sudionika koji ne postupaju u skladu s pravilima i uvjetima nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju sve navedene uvjete i obvezuju se na njihovo poštivanje.

 

 1. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje dobitnika 1.nagrade  održati će se dana: 04.04.2024. s početkom u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 31.03.2024. do 23:59:59 sati. Izvlačenje tjednih nagrada 2.-3.  održati će se u određenom tjednu u toku trajanja nagradne igre.

Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem web stranice zekojerreko.com, nasumičnim odabirom putem računala . Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Kandita.

 

 1. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama  www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na  internet stranicama Kandit  i Facebook stranici Kandit - najkasnije 2 radna  dana nakon izvlačenja.  Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave, a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

 

 

 

 1. Dostava zapisnika

Zapisnik o provođenju izvlačenja nagradne igre, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja. 

 

 1. Rok za podizanje nagrada

Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog  članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te  odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

 1. Preuzimanje nagrada

Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Priređivač će uručiti nagradu zakonskom zastupniku te maloljetne osobe, a nakon uvida u dokument kojim se to svojstvo dokazuje. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

 

 1. Korištenje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:

Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, OIB: 71007296189

Kontakt:  031/512-512, kandit@kandit.hr

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, preko web stranice zekojerreko.com., sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač i Administrator će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

 

 1. Rješavanje sporova

U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

 

 1. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

 

 1. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade ( npr. 1. izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd. ) 

 

 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 

KANDIT D.O.O.
UPRAVA

 

Ostale objave